5-jaar garantie Honda Tuinmachine

Zekerheid bij Honda: De gratis 2+3= 5 jaar garantie op uw Honda Tuinmachines

Honda-Garantievoorwaarden

Artikel 1
1.1 De garantie wordt verstrekt door Honda Motor Europe (North) GmbH, hierna “Honda” genoemd.

Artikel 2
2.1 De garantie heeft uitsluitend betrekking op de navolgende door Honda geproduceerde en via een officiële Honda Power Equipment dealer (hierna “de Dealer” genoemd) geleverde producten, hierna “de Producten” of “het Product” genoemd:
a. gazonmaaier
b. zitmaaier
c. ruw terreinmaaier
d. bosmaaier
e. tuinfrees/tweewielige trekker
f. waterpomp
g. power carrier
h. generator
i. handheld

2.2 De garantie is alleen van toepassing op de Producten die door Honda in één van de lidstaten van de Europese Unie en/of in één van de landen van de Europese vrijhandelsassociatie op de markt zijn gebracht.

Artikel 3
3.1 De garantie wordt verstrekt aan de eerste eigenaar. De garantie kan worden overgedragen aan een volgende eigenaar en blijft dan tot het einde van de garantietermijn van kracht. 

Artikel 4
4.1 De garantietermijn vangt aan op het moment dat het Product door de Dealer aan de koper is geleverd.

4.2 De garantietermijn bedraagt 24 maanden bij particulier gebruik, dat wil zeggen gebruik door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.3 De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij professioneel gebruik, dat wil zeggen gebruik door een natuurlijk danwel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

4.4 De garantietermijn voor de Producten die zijn voorzien met een GC(V) motor bedraagt, in afwijking van hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel, bij professioneel gebruik 3 maanden. 

4.5 De garantietermijn voor een kunststof maaidek van de gazonmaaiers uit de HRX serie en de HRE 42 B SD bedraagt 60 maanden. 

4.6 De garantietermijn op de standaard met de Producten meegeleverde accu bedraagt 12 maanden.

Artikel 5
5.1 Honda garandeert dat de Producten zijn gevrijwaard van materiaalen/of fabricagefouten gedurende de geldende garantietermijn.

5.2 Honda garandeert gedurende de geldende garantietermijn dat defecten die voortkomen uit materiaal en/of fabricagefouten kosteloos door de Dealer worden hersteld.

5.3 Honda behoudt zich het recht voor de omvang en de wijze van de reparatie te bepalen.

5.4 Alle onderdelen die worden verwijderd tijdens een reparatie vallend onder deze garantie, worden eigendom van Honda.

5.5 Alle vervangende onderdelen die zijn gemonteerd ten gevolge van een garantieclaim zijn gedekt gedurende de resterende garantieperiode.

5.6 Honda houdt zich het recht voor een Product te vervangen door een nieuw Product in plaats van tot herstel van het Product over te gaan.

Artikel 6
6.1. Deze garantie is aanvulling op en onverminderd uw rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek, met in het bijzonder titel 1 van het Boek 7 (koop) voor Nederland, respectievelijk de artikelen 1641 – 1648 van het Burgerlijk Wetboek voor België.

Artikel 7
7.1 Alleen Honda en derhalve niet de Dealer of een andere derde is bevoegd een garantieclaim te beoordelen. Honda zal haar beslissing schriftelijk aan de Dealer meedelen.

Artikel 8
8.1 Onverminderd de inhoud van de overige voorwaarden, geldt de garantie in ieder geval niet in de navolgende gevallen:
a. onderhoud door een ander dan de Dealer;
b. noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het verwaarlozen van het periodieke onderhoud zoals vermeld in het bij het Product behorende instructieboekje;
c. het Product is gebruikt op een wijze die niet door Honda is aanbevolen of is goedgekeurd;
d. noodzakelijke reparaties ten gevolge van verkeersongevallen;
e. noodzakelijke reparaties ten gevolge van misbruik;
f. noodzakelijke reparaties ten gevolge van verwaarlozing en het niet of op onjuiste wijze opvolgen van de in het instructieboekje aangegeven aanwijzingen;
g. noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van andere dan originele onderdelen of onderdelen die door Honda zijn aanbevolen;
h. noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van de Producten in ongebruikelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in wedstrijden, bij gebruik op een kart of andere recreatief voertuig;
i. reparaties ten gevolge van verrichtingen, die verder gaan dan de specificaties van Honda voor het Product of ten gevolge van veranderingen
aan het Product zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming van Honda is verkregen;
j. noodzakelijke reparaties ten gevolge van natuurrampen;
k. gevolgschade;
l. routine onderhoudsbeurten, zoals olie verversen, het in orde brengen en bijstellen van wielen, het bijstellen van de remmen en van de koppeling;
m. het ontkleuren, verschieten, barsten, etc. van de laklaag of slijtage van rubber en kunststof onderdelen ten gevolge van milieu-invloeden;
n. vervanging van onderdelen zoals bougies, lampen, zekeringen, kool - borstels, verschillende pakkingen (behalve koppakking) en dichtingen, lagers en olieafdichtingen; o. koelvloeistof.

Artikel 9
9.1 De garantie is niet van toepassing op de in- of op het Product gebouwde gasinstallaties. Hierop is de garantie van de leverancier, importeur en/of producent van de gasinstallatie van toepassing. 

9.2 Na het op- of inbouwen van een gasinstallatie blijft deze garantie van toepassing op het Product (met uitzondering van de gasinstallatie zelf), onder de voorwaarde dat het een door Honda aanbevolen gasinstallatie betreft.

Artikel 10
10.1 De Dealer is verplicht vóór de levering van de Producten aan de koper een afleveringsbeurt (Pre Delivery Inspection) uit te voeren overeenkomstig de door Honda opgestelde voorschriften en aan de hand van het afleveringscontrole formulier.

10.2 De Dealer dient binnen 8 dagen na levering van het Product aan de koper het Product via de on-line garantie registratie aan Honda te melden